Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe privacy verklaring,

voor meer informatie mail aan: vsgambia@gmail.com

Excuses voor het ongemak

Verenigde Stichtingen Gambia, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https:/www.vsgambia.com
De Functionarissen Gegevensbescherming van Verenigde Stichtingen Gambia zijn te bereiken via info@vsgambia.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verenigde Stichtingen Gambia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Website gegevens van de Stichting of Vereniging indien van toepassing
Bovenstaande gegevens zijn alleen voor leden zichtbaar zodat ze onderling met elkaar in contact kunnen komen.
– Bankrekeningnummer (alleen zichtbaar voor de penningmeester)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Voor het plaatsen van foto’s op de website is dus specifieke toestemming nodig van betrokkene of indien betrokkene jonger is dan 16 jaar van ouders of voogd.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vsgambia.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verenigde Stichtingen Gambia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Inzage op de website welke alleen voor leden toegankelijk is.
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Verzenden van In The Picture
– Verzenden van vergaderstukken
– Verzenden van alle relevante stukken voor leden.

U geeft hiermee ook expliciet toestemming voor het toesturen van e-mails welke van belang zijn voor de leden van de Verenigde Stichtingen Gambia.
Geautomatiseerde besluitvorming
Verenigde Stichtingen Gambia neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Verenigde Stichtingen Gambia) tussen zit. Verenigde Stichtingen Gambia gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Word Press en
Mailchimp voor het bijhouden van de website en verzenden van bovengenoemde stukken.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verenigde Stichtingen Gambia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle persoonsgegevens: Alle gegevens worden verwijderd zodra een lid zijn lidmaatschap
opzegt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Verenigde Stichtingen Gambia verstrekt geen informatie aan derden.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verenigde Stichtingen Gambia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verenigde Stichtingen Gambia en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vsgambia.com.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Verenigde Stichtingen Gambia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verenigde Stichtingen Gambia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vsgambia.com